Carta de compromís

Per part del centre

 1. L’escola es compromet a mantenir els dos pilars fonamentals a partir dels quals es desenvolupa el Projecte Educatiu de Centre (PEC): 
 • Una mirada respectuosa envers els alumnes.
 • Metodologies de treball actives i vives, per tal de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes tot respectant la seva naturalesa pròpia i les seves necessitats vitals, tenint-ne cura perquè puguin créixer en equilibri i benestar.
 1. Centrar l’actuació tenint com a punt de partida una mirada àmplia envers la infància i l’educació, tenint en compte en tot moment les necessitats vitals dels nens i de les nenes: protecció i seguretat, autonomia i exploració, autoregulació i temps d’interacció, moviment i joc espontani, necessitat de pertinença i de vincles, construcció d’un autoconcepte positiu, autorealització i desenvolupament de totes les potencialitats i dimensions de la persona, acompanyament emocional perquè l’alumne se senti reconegut, acceptat i estimat.
 1. Oferir a les famílies una escola acollidora i oberta a les aportacions on cadascú trobi el seu lloc i senti que hi pertany. Vetllar perquè hi hagi una complicitat entre la família i l’escola de manera que el vincle que es creï esdevingui el punt de partida per poder “fer escola” a partir de les reflexions compartides, créixer junts i juntes, aprendre els uns dels altres, sempre des del respecte i la confiança perquè les relacions humanes siguin naturals des d’una mirada amorosa i sistèmica.
 1. Mantenir informades a les famílies dels documents de centre (especialment del PEC) i de l’organització i funcionament general de l’escola, i facilitar canals de participació i intercanvi durant l’elaboració d’aquests.
 1. Mantenir el funcionament com a “escola oberta a les famílies” i “comunitat d’aprenentatge” amb la voluntat de cuidar la comunicació regular família-escola per tal d’acompanyar conjuntament a l’infant en el seu procés de creixement personal i d’aprenentatge, adoptant en tot moment les mesures educatives més adients per atendre les necessitats específiques de cada alumne.
 1. Compartir informació amb la família sobre l’organització, les concrecions del currículum, les opcions metodològiques, els criteris d’atenció a la diversitat i l’avaluació que es van duent a terme a l’escola.
 1. Vetllar pel bon funcionament i per la continuïtat del treball compartit en la creació de l’escola a través de les comissions de pares-mares-mestres.

Per part de la família

 1. Respectar i col·laborar en l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre (PEC) a través dels canals de participació que ofereixi l’escola. Conèixer de primera mà els criteris metodològics, organitzatius i de funcionament i respectar-los, tenint present en tot moment les tasques, funcions i responsabilitats de cada persona dins de l’escola.
 1. Establir una comunicació directa amb el centre i parlar directament amb l’equip docent o l’equip directiu sempre que sorgeixin dubtes o situacions que necessitin ser resoltes. Adreçar-se directament a l’escola per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del PEC.
 1. Interessar-se per la vida de l’escola, pel dia a dia, per les actuacions que requereixin la participació de les famílies des de l’àmbit on cada persona, des d’una mirada sistèmica, se senti més a gust: participació directa dins dels ambients amb els infants, activitats puntuals, xerrades col·loqui, acompanyament en moments puntuals… Conèixer els aspectes fonamentals que fan que l’escola sigui un espai acollidor i obert, i cercar els espais necessaris per trobar-hi un lloc on cadascú senti que hi pertany. Respectar els espais en què es contemplen amb o sense acompanyament de les famílies i interessar-se per la manera de fer amb els infants i actuar amb coherència amb el projecte en l’acompanyament dels infants dins dels ambients.
 1. Respectar el caràcter propi del centre, les metodologies de treball vives i actives, i les actuacions docents centrades en una mirada respectuosa envers els alumnes.
 1. Facilitar a l’escola les informacions que siguin rellevants per l’acompanyament del fill o de la filla en el seu procés de creixement i d’aprenentatge. Vetllar per actuacions amb l’equip docent centrades en la complicitat i el treball compartit.