Barcelona, 27 de juliol de 2020

Benvolgudes famílies,

En aquest correu us volem informar sobre les novetats que s’han pogut replantejar fins el moment sobre les instruccions d’obertura de centres pel curs vinent.

Malgrat és una qüestió important, a nivell d’organització per a tothom, el Departament d’Educació ens ha fet arribar unes directrius totalment PROVISIONALS i segons la situació que hi hagi al setembre, restaran sotmeses a possibles modificacions.

Davant els canvis constants que es produeixen sobre el desenvolupament de la pandèmia encara no podem fer oficial cap instrucció definitiva però sí us podem avançar les directrius més genèriques que, en un principi, es mantindran:

L’inici de curs comença per a totes les etapes d’ educació obligatòria i post obligatòria, presencialment,el dia 14 de setembre.

1. Ràtio de classes ordinària: 25 alumnes a infantil i primària 30.

2. Creació de grups estables: Identificació d’espais per a cada aula amb
un tutor/a de referència i sempre amb els mateixos companys/es.

3. Ús de mascareta: La mascareta serà obligatòria per a tot l’alumnat per fer les entrades, fins que arribi a l’aula, i les sortides del centre.
(Resta pendent saber si aquesta mesura també s’aplica a Infantil).
Un cop dins de la seva aula habitual i només si està amb el seu grup estable, la mascareta ja NO serà obligatòria i la podran guardar.
Tampoc serà obligatòria en aquells espais que, entre persona i persona, es
garanteixi l’1,5m de distància i no estiguin amb el seu grup estable.

La mascareta s’haurà de dur cada dia posada des de casa.

4. Entrades i sortides: S’obriran 2 portes d’accés al centre (Gran via de Fontpineda 2. S’esglaonaran els horaris d’entrada i de sortida per evitar aglomeracions.
En el mes de setembre es notificaran, als diversos cursos, per on hauran d’entrar i sortir, com també, l’horari especificat.
Com a mesura excepcional per la situació les famílies que acompanyin a l’alumnat de Primària només ho podran fer fins a la porta d’accés exterior.
El personal laboral que estigui vigilant la porta vetllarà perquè, un cop dins, l’alumnat es dirigeixi a un espai del pati en concret per a cada curs, per fer una filera, fins que el personal docent els pugi a l’aula.

Per fer la sortida també es seguirà aquesta mesura; el personal docent acompanyarà a l’alumnat fins a la porta exterior del centre i allà faran l’entrega directament a les seves famílies. Serà molt importat la puntualitat.

Les famílies de P3, per la poca autonomia de l’alumnat d’aquesta classe, seran els únics que podrán entrar a l’interior del recinte per fer les entrades  i sortides dels seus fills/es i aquest permís especial serà només per el període d’adaptació. Es recomana que només vingui un únic acompanyant  i que aquest no sigui considerat dins d’un grup de risc.
Tot el personal adult que entri al centre haurà de dur sempre la mascareta.

5. Servei de menjador: L’horari del menjador s’esglaonarà en torns per evitar aglomeracions. Després de cada torn es desinfectarà l’espai.
No obstant, alguns cursos dinaran en la seva aula habitual.

6. Extraescolars: Està previst que les extraescolars es realitzin amb normalitat. S’enviaran les instruccions pertinents de cada activitat i formalitzar les preinscripcions, durant el mes de setembre. Les activitats començaran a l’octubre.

7. Reunions de famílies inici de curs: Les reunions d’inici de curs es faran en dues modalitats; presencials i telemàtiques.
En les presencials només podrà venir un tutor/a legal en representació del seu fill/a; l’altre tutor/a podrà seguir la reunió en directe, a través d’una videoconferència. S’enviarà l’enllaç del Meet a totes les famílies del curs.

8. Protocol per a la detecció de casos: S’ha elaborat un protocol per actuar en cas que alguna persona es trobi malament; s’ha habilitat un espai en cada edifici per poder ser aïllada fins que la vinguin a buscar.
S’han assignat les persones encarregades tant per fer la comunicació amb Sanitat com per mantenir el contacte amb la família, per fer un seguiment.

9. Pla per una modalitat híbrida: S’ha elaborat un pla de treball telemàtic i la implementació d’un projecte TIC, TRIMESTRE ZERO per si es donés la situació d’un confinament parcial i/o total. Es proposa fer una formació a tots els alumnes de l’escola a nivell tecnològic, d’ hàbits i d’utilització de les eines i oportunitats d’aprenentatge del classroom.

Les dues editorials amb les que treballem tant a infantil i primària, Tekmanbook i Vicens Vives han ampliat i millorat la plataforma digital a nivell de continguts, avaluació i seguiment per mantenir l’ aprenentatge de manera virtual si fos necessari.

10. Mesures d’higiene i seguretat: Es seguiran rigorosament les mesures d’higiene i seguretat que s’estableixin segons la situació del moment.
No obstant, durant aquest mes l’Escola ha organitzat les següents accions:

  •  S’han dotat totes les entrades de les aules i de diversos espais, amb un dosificador que conté gel hidroalcohòlic per tal que l’alumnat l’utilitzi sempre abans d’entrar, excepte a Infantil que el gel el proporcionarà directament el personal docent.
  • S’han dotat totes les aules, els lavabos i diversos espais ambpapereres tancades, per llençar el paper d’un sol ús.
  •  El servei de neteja netejarà i desinfectarà els lavabos dues vegades al dia (mig matí i tarda).
  • Es distribuiran les joguines d’infantil per a cada curs, perquè sempre siguin les mateixes; aquestes seran desinfectades cada 15 dies.
  • El material de classe que es comparteix amb altres grups, com per exemple el material dels tallers, es desinfectarà després de cada ús.
  • Algunes activitats que comporten barreges de grups s’hauran de posposar i d’altres s’adaptaran. Al setembre es comunicarà en detall.
  • Les aules i els diversos espais estaran dotats de cartells informatius per conscienciar a l’alumnat sobre les mesures de prevenció i higiene.
  • Tot el personal laboral de l’Escola ha realitzat una formació de prevenció de riscos per evitar el contagi del Covid-19.

 

La informació relativa al curs 20/21, es penjarà al sites de la web, inclourà tota l’organització detallada.

Per acabar,l’ Equip Directiu, el claustre docent i tot el personal d’administració i serveis volem desitjar-vos un bon estiu, agrair-vos la confiança, la comprensió i col·laboració i totes les mostres de suport que ens heu fet arribar durant aquests mesos.

Ens veiem a la tornada!

Equip educatiu
ASISB