Assignatures curriculars bàsiques

El currículum és un component essencial del procés educatiu. La complexitat d’un món que es transforma constantment en el segle XXI fa necessari redefinir el currículum tradicional, entès com a llistes de continguts que cal memoritzar per transformar-lo en un currículum centrat en el desenvolupament de competències i d’autoconeixement.

La nostra proposta educativa inclou un currículum agrupat al voltant de les àrees de coneixement (Llegües, matemàtiques, ciències, humanitats i arts) juntament amb la incorporació de temes transversals rellevants del segle XXI, formant un marc sòlit d’aprenentatge disciplinari i interdisciplinari.

Les llengües aporten les eines necessàries pel desenvolupament de la competència comunicativa. A l’escola es treballa des de les primeres etapes d’educació Primària la comprensió lectora a través d’un PLA LECTOR, dissenyat i estructurat per edats i capacitats: l’expressió escrita i oral i les tècniques d’oratòria i debat, ja que tenim un objectiu clar: no solament han d’haver adquirit una formació acadèmica que els hi garanteixi i reflecteixi el nivell competencial marcat pel Departament d’Ensenyament, sinó que a més a més, han de ser capaços d’articular pensaments i idees clares, basades en un raonament crític tant a nivell oral com escrit. Programa LUDILETRAS.

L’àrea de la matemàtica ofereix als nostres alumnes un llenguatge universal per comprendre el món que ens rodeja. Treballem des de la perspectiva que aprendre matemàtiques implica principalment establir relacions i assentar les bases d’un pensament sistemàtic. Les matemàtiques segueixen sent unes de les assignatures més difícils pels alumnes, però el problema d’aquesta matèria és com s’imparteixen a l’aula. Les matemàtiques han de ser competencials, participatives i manipulatives, aleshores es tornen apassionants. Programa ENTUSIASMAT.

L’estudi de les ciències, en els seus diversos camps, proporciona als alumnes un corpus ampli de coneixements, per la comprensió i la interacció del món natural, des de la perspectiva científica. La capacitat de formular hipòtesis, dissenyar i portar a terme experiments per demostrar-les i avaluar els resultats. L’adquició d’una metodologia basada en el qüestionament científic, en el raonament de les pròpies limitacions i en el judici raonat s’ha d’incloure en tot el procés de desenvolupament de l’alumne. ASISB volem que els estudiants considerin la ciència com un mitjà per la comprensió del context ambiental, a més de com una activitat cooperativa d’aprenentatge.

Les Humanitats aglutinen totes aquelles disciplines que s’ocupen de l’estudi de cultures i èpoques que molt tenen a veure amb la construcció del món actual i la comprensió de l’entorn immediat. Treballem la capacitat per analitzar proves i indicis, utilitzar fonts històriques, debatre, analitzar i classificar explicar fenòmens. Nombrosos programes d’enriquiment curricular es dirigeixen al cultiu de les humanitats.

El foment de les arts és fonamental per promoure la comprensió de la nostra cultura i d’altres pobles.

Per això entenem les arts com un mitjà imprescindible per aconseguir un esperit creatiu, empàtic, plàstic i global de l’alumne i essencial per estimular la seva capacitat d’innovació, de comunicació i de reflexió.

A través de la plàstica, la dansa i la música curricular l’alumne creix amb una sensibilitat especial que completa de manera global el seu desenvolupament personal.